STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ RC TRUCK DOMAŽLICE

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Na základě zákona č. 83/1990 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků se zakládá občanské sdružení s názvem „RC TRUCK Domažlice“ (dále jen Sdružení).

2. Sídlem Sdružení je Brnířov 90, Kdyně  345 06

3. Cílem klubu/Sdružení je podpora a rozvoj modelářských aktivit rádiem řízených modelů aut, letadel, lodí apod. Organizovat činnost modelářů, jejich sdružování, setkání a soutěže, podpora a výchova mládeže v oblasti modelářských aktivit, s cílem propagovat tuto činnost, i činnost sdružení. Pořádání reklamních a ukázkových modelářských akcí a s tím spojených aktivit.

Článek II.

Členství

1. Členové přípravného výboru Sdružení se stávají dnem jeho registrace zakládajícími členy Sdružení.

2. Členem Sdružení se mohou stát fyzické osoby, pokud o tom rozhodne členská schůze a mají právo podílet se na činnosti Sdružení a předkládat členské schůzi návrhy k veškeré činnosti Sdružení.

3. Členství vzniká dnem zapsání jména, příjmení a bydliště do seznamu členů a zaplacením členského příspěvku sdružení na příslušný kalendářní rok. Členství zaniká v den doručení písemného oznámení člena nebo vyloučením členskou schůzí.

4. Člen Sdružení je povinen dodržovat tyto Stanovy, příp. další vnitřní předpisy, vydané Sdružením, včetně usnesení členských schůzí, a plnit povinnosti, které mu uvedené předpisy a zápisy ukládají.

Článek III.

Orgány

1. Nejvyšším orgánem Sdružení je členská schůze, kterou tvoří členové Sdružení.

2. Členská schůze se schází podle potřeby, ale zpravidla jedenkrát ročně. Schůzi svolává předseda, resp. místopředseda, který je povinen svolat schůzi též v případě, kdy o to požádá alespoň polovina členů. Oznámení o konání členské schůze se sdělí písemnou formou nebo emailem.

3. Do výlučné pravomoci členské schůze patří

    - schvalování stanov, jejich změn a jiných vnitřních předpisů Sdružení a jejich změn,

    - schvalování plánu činnosti Sdružení na kalendářní rok,

    - schvalování zprávy o činnosti Sdružení za předcházející kalendářní rok včetně zprávy o     hospodaření,

    - přijímání nových členů, vylučování členů,

    - volba předsedy, místopředsedy a hospodáře

    - revize hospodaření,

    - usnášení o zániku Sdružení,

    - další věci spojené se Sdružením, o nichž se členská schůze usnese.

4. Členská schůze je schopná se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pokud se nadpoloviční většina členů nedostaví na schůzi do 30 min. po stanoveném začátku, je členská schůze schopná se usnášet, i když není přítomna nadpoloviční většina členů sdružení. K usnesení členské schůze je zapotřebí nadpoloviční většina přítomných členů. Každý člen má jeden hlas.

 

Článek IV.

Organizační jednotky Sdružení

Předseda, místopředseda

1. Předseda a místopředseda jsou statutárními orgány Sdružení, zastupují je navenek a jednají jeho jménem ve všech věcech. Předseda a místopředseda jsou voleni členskou schůzí.

2. Předseda (resp. místopředseda) svolává členské schůze dle potřeby. Jednou ročně je povinen svolat výroční členskou schůzi a předložit jí k projednání zprávu o činnosti za předcházející kalendářní rok včetně zprávy o hospodaření ve formě roční účetní závěrky a plánu činnosti na další kalendářní rok.


 Hospodář

1. Hospodář je výkonným orgánem sdružení. Je volen členskou schůzí.

2. Hospodář vede členskou evidenci, evidenci hospodaření a účetnictví. Hospodář eviduje došlou a odeslanou poštu a archivuje písemnosti sdružení.

3. Hospodář se ve své činnosti řídí pokyny předsedy a místopředsedy.


Článek V.

Zásady hospodaření


1. Majetek vytvořený činností klubu je plně ve vlastnictví klubu a bude použit výhradně pro zajištění zájmů klubu pro které byl zřízen.  

2. Zdroji majetku jsou zejména:

a) členské příspěvky (výši členských příspěvků na následující kalendářní rok stanovuje rada sdružení a schvaluje členská schůze sdružení).

b) dary a příspěvky právnických a fyzických osob

c) výtěžek z vlastní činnosti (příspěvky za účast na soutěžích a předváděcích akcích, startovné, apod.)

d) dotace a granty

e) sponzorské dary

f) samostatná hospodářská činnost
 

Článek VI.

Závěrečné ustanovení

1. Sdružení se zřizuje na dobu neurčitou.

2. Sdružení se registruje podle zákona.

3. Sdružení zaniká na základě usnesení členské schůze a podle zákona

 

Tyto stanovy občanského sdružení byly sepsány dle zákona 83/1990Sb. ve znění zákona č.300/1990Sb., zákona č.513/1991Sb. a zákona č.68/1993Sb. a s nimi souvisejících předpisů. Pokud není ve stanovách cokoliv vysloveně upraveno, platí ustanovení dle výše uvedených právních norem.